30.7.11

เเบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน


สัญญากู้ยืมเงิน

ทำที่…………………………………..
วันที่…….….เดือน……….…….พ.ศ.  25……

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง ………………………………อายุ………ปี  อยู่บ้านเลขที่……………
ตรอก / ซอย…………………….ถนน………………………………ตำบล / แขวง…………………………
อำเภอ / เขต………………….จังหวัด…………………….…ฝ่ายหนึ่งซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า ผู้ให้กู้ กับ
……………………………………..อายุ……….ปี  อยู่บ้านเลขที่…………ตรอก / ซอย……………………
ถนน…………………….ตำบล / แขวง…………….….อำเภอ / เขต………….…….จังหวัด…………….…
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้กู้ อีกฝ่ายหนึ่ง
                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้
                ข้อ 1.  จำนวนเงินที่กู้
                        ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน……………….บาท (……………………………)
                        ผู้กู้ได้รับเงินตามข้อ 1.1 จากผู้ให้กู้ครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้
ข้อ 2.  อัตราดอกเบี้ย
 2.1 ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเงินกู้จำนวนดังกล่าวในข้อ 1.1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ………ต่อปี  นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
2.2 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นเงินในส่วนของเงินต้นหรือดอกเบี้ยผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ยังคงค้างชำระทั้งหมดในอัตราร้อยละ……….ต่อปี  นับแต่เวลาที่ผิดนัดชำระเงินนั้นเป็นต้นไป
                ข้อ 3.  การชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ย
3.1 ผู้กู้สัญญาว่าจะชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ให้กู้ครบถ้วนโดยการผ่อนชำระเป็นจำนวน…………งวดเดือน เดือนละ…………..……..บาท (………………………………………………)
เริ่มตั้งแต่เดือน…………….ทุกวันที่……………………เป็นต้นเงินไปจนเสร็จสิ้น
3.2  ผู้กู้จะชำระเงินที่ค้างคืนทั้งหมดแต่บางส่วนก่อนตามข้อ 3.1 ก็ได้แต่ผู้กู้ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ติดค้าง ( ถ้ามี ) และดอกเบี้ยถึงวันที่ค้างชำระก่อนชำระครบจนหมด  ทั้งผู้กู้ต้องทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า………….วัน
ข้อ 4.  หลักประกัน
เพื่อการประกันการชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว  ผู้กู้ได้จัดให้มี…………………………… เข้าเป็นผู้ค้ำประกันและร่วมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้
   ทรัพย์สินประเภท……………………………… .เข้าจำนำ / จำนวน  ในหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้
                ข้อ 5.  กรณีผิดนัด
ให้ถือว่าผู้ผิดนัดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้
5.1  เมื่อผู้กู้ไม่ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามจำนวน / หรือกำหนดเวลาที่กล่าวไว้ใน ข้อ 3.1
5.2  เมื่อผู้กู้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้
5.3  เมื่อปรากฏว่าหลักฐาน  หนังสือ  ข้อรับรอง  หรือเอกสารที่ผู้กู้มอบแก่ผู้ให้กู้ไว้เป็นเอกสาร
เท็จ  ปลอม  ทั้งหมดหรือบางส่วน  รวมถึงเอกสารของผู้ค้ำประกันและทรัพย์สินที่นำมาจำนำ / จำนองด้วย
5.4   เมื่อผู้กู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่ผู้ให้กู้เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินการหรือสถานะการเงินของผู้กู้
5.5          เมื่อผู้กู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาดหรือถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์
ข้อ 6.  ผลของการผิดนัด
ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าเป็นการผิดนัดในจำนวนหนี้ทั้งหมด  โดยหนี้ทั้งหมดตามสัญญานี้เป็นอันถึงกำหนดชำระทันทีโดยผู้ให้กู้มิต้องแจ้งให้ทราบก่อน และผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระในอัตราสูงสุด และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหลายในบรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับอันเนื่องจากการผิดนัดของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ดำเนินคดี และบังคับชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกประการ
                ข้อ 7.  บรรดาหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้กู้นั้นไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน  หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี  ถ้าหากได้ส่งไปยังตำบลสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้แล้วให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมายและหากส่งให้ไม่ได้เพราะสถานที่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลง  รื้อถอนไปโดยผู้กู้ไม่มีการแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วการส่งหนังสือต่าง ๆ ที่ได้ส่งไปแล้วให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย
                สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ  และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ……………………………………..ผู้ให้กู้                       ลงชื่อ……………………………………...ผู้กู้
        (……………………………………..)                                      (……………………………………...)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน                      ลงชื่อ………………………………… พยาน                      
        (……………………………………..)                                    (……………………………………...)

1 comment: